SZAJNA - laboratorium optyczne

Polityka prywatności aplikacji SZAJNA Nawigator i SZAJNA Snap


 1. Niniejsza polityka (zwana dalej „Polityką prywatności”) normuje wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych użytków aplikacji internetowej SZAJNA Nawigator i aplikacji mobilnej SZAJNA Snap.
 2. Nasze przedsiębiorstwo SZAJNA Laboratorium Optyczne to konsorcjum czterech podmiotów:
  1. Małgorzaty Duda - Szajna SZAJNA Laboratorium Optyczne z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Spokojna 24, 81 – 549 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5861053058, REGON: 190945606
  2. 'MST' Dystrybucja Artykułów Oftalmicznych mgr. Inż. Tadeusza Szajna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Spokojna 24, 81 – 549 Gdynia, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5860150055, REGON: 003114448,
  3. Jakuba Szajna Baltic Optylens z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Spokojna 24, 81 – 549 Gdynia, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5862156441, REGON: 220120610,
  4. Michała Szajna SZAJNA Soczewki Okularowe adres: ul. Spokojna 24, 81 – 549 Gdynia, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5862142930, REGON: 220722958. 
 3. Od początku swojej działalności staramy się zapewnić wysoką jakość naszych produktów I świadczonych usług. Uważamy, że tylko nieustanne poprawianie jakości  stanowi klucz do sukcesu naszego i naszych klientów. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Zapewniamy, że wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasze przedsiębiorstwo jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SZAJNA Laboratorium Optyczne (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: pomoc@szajna.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Spokojna 24, 81 – 549 Gdynia. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 5. Za pośrednictwem naszych aplikacji, aplikacji internetowej SZAJNA Nawigator i aplikacji mobilnej SZAJNA Snap zbieramy następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko – w celu korzystania z naszych usług za pośrednictwem ww. Aplikacji, będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
  2. numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
  3. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach aplikacji SZAJNA Nawigator i SZAJNA Snap, oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,
  4. NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
  5. Nazwa Firmy – w celu prawidłowego rozliczenia i wystawienia faktury VAT,
  6. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora ww. aplikacji w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  7. Cookies – nasza aplikacja internetowa SZAJNA Nawigator wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej aplikacji internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie aplikacji internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 6. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:
  1. w celu rejestracji Państwa w naszej bazie, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług w ramach naszej oferty elektornicznej,
  2. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
 7. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszych aplikacji ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach aplikacji internetowej SZAJNA Nawigator i aplikacji mobilnej SZAJNA Snap. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 9. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 10. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. (z wyjątkiem danych osobowych powierzanych do przetwarzania Administratorowi Danych Osobowych, jako podmiotowi przetwarzającemu.
 11. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.
 12. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach aplikacji internetowej SZAJNA Nawigator i aplikacji mobilnej SZAJNA  Snap. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe związane z funkcjonowaniem naszych aplikacji,
  2. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania aplikacji SZAJNA Nawigator I SZAJNA Snap.
 14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO -  mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
  1. cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę,
  2. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszego przedsiębiorstwa,
  3. wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo wskazać podstawę do swojego żądania,
  5. konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  6. są Państwo osobą poniżej 13. roku życia,
 4.  ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszego przedsiębiorstwa z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:
  1. kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  2. uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
  3. złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
  4. Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np.przed sądem,
 5. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 6. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
 7. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – nasze aplikacje, zarówno aplikacja internetowa SZAJNA Nawigator, jak aplikacja mobilna SZAJNA Snap nie posiadają funkcjonalności profilowania klienta,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), wskazujemy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
 2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, prosimy użyć właściwych zakładek odpowiednio w aplikacjach SZAJNA Nawigator lub SZAJNA Snap, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszych aplikacjach lub prosimy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@szajna.pl.
 2. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że każdy stwierdzony przez nas przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie - PUODO.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.